PROGRAM

Latest Past Udalosti

Obrázky zo Slovenska

Amfiteáter

Koncert výnimočných hudobných a speváckych zoskupení. OĽUN, Nogaband, Ulijanky

Deň pekný

Amfiteáter

Galaprogram detských a dospelých folklórnych súborov a folklórnych skupín.

POZDRAV Z VOJVODINY

Amfiteáter

Hudobno-tanečný pozdrav Slovákov z Vojvodiny. V severnej časti Srbska, vo Vojvodine, dnes žije viac ako 50 000 Slovákov roztrúsených vo viacerých mestách a obciach. Ich

*zmena programu vyhradená

Program

Latest Past Udalosti

Obrázky zo Slovenska

Amfiteáter

Koncert výnimočných hudobných a speváckych zoskupení. OĽUN, Nogaband, Ulijanky

Deň pekný

Amfiteáter

Galaprogram detských a dospelých folklórnych súborov a folklórnych skupín.

POZDRAV Z VOJVODINY

Amfiteáter

Hudobno-tanečný pozdrav Slovákov z Vojvodiny. V severnej časti Srbska, vo Vojvodine, dnes žije viac ako 50 000 Slovákov roztrúsených vo viacerých mestách a obciach. Ich

*zmena programu vyhradená

#festivalhelpa

#festivalhelpa

INFO

Banskobystrický samosprávny kraj aj v tomto roku podporil kultúru o.i aj vypravením špeciálnych posilových spojov – FestBusov. BBSK tak posilnilo dopravu vo vzťahu k vlajkovým kultúrnym podujatiam, medzi ktoré patrí aj festival Horehronské dni spevu a tanca.
Cestovné poriadky budú priebežne aktualizované na stránke www.bbsk.sk/festbus a rovnako ich nájdete aj vo vyhľadávači spojení.

DOSPELÍ *

12 €

 / DEŇ

ZĽAVNENÁ *

8 €

 / DEŇ

REGIONÁLNA *

10 €

 / DEŇ

RODINNÁ 2+2 *

36 €

 / DEŇ

RODINNÁ 2+1 *

28 €

 / DEŇ

PERMANENTKA **

30 €

 / 3 DNI


*

 • Vstupenka platná jeden deň
  (28./29./30. 06. 24)
 • Program na amfiteátri
 • Vstupenka je neprenosná
 • Zámena za identifikačnú pásku

**

 • Vstupenka platná 3dni pre 1 osobu
  (od 28. do 30. 06. 24)
 • Program na amfiteátri
 • Vstupenka je neprenosná
 • Zámena za identifikačnú pásku


PODMIENKY PREDAJA

Ceny vstupeniek platia rovnako pre predaj online ako aj pri kúpe v pokladni. Vstupenku zakúpenú online je potrebné pri vstupe do amfiteátra zameniť za identifikačnú pásku. Vstupenky je zakázané kopírovať a falšovať. Poškodená vstupenka nie je platná. Zakúpením vstupenky dáva návštevník výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného záznamu zachytávajúceho jeho podobu alebo jeho iný prejav, ktorý bol vyhotovený počas podujatia. Záznam môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom bez časového a teritoriálneho obmedzenia.

V prípade zrušenia alebo zmeny termínu podujatia má držiteľ vstupenky právo na vrátenie ceny vstupenky. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných ako uvedených dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny vstupenky.

Na podujatie je zakázané nosiť zbrane, pyrotechnické predmety a ďalšie predmety zakázané usporiadateľom. 

Vstup pre obyvateľov obce Heľpa

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Heľpa majú nárok na zľavu v zmysle platného cenníka na základe preukázania sa dokladom o trvalom pobyte v obci Heľpa.

Zľavnená – deti vo veku 7 – 15 rokov, dôchodcovia nad 64 rokov

ZŤP vozíčkar – vstup zdarma, doprovod zľava 50%. Vstupenku je možné zakúpiť, len na mieste konania.

Rodinná vstupenka 2+2 – dve dospelé osoby a 2 deti vo veku 7 – 15 rokov

Rodinná vstupenka 2+1 – dve dospelé osoby a 1 dieťa vo veku 7 – 15 rokov

Na festival majú voľný vstup len vopred akreditovaní novinári a fotografi. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku.

Akreditáciu je možné získať zaslaním žiadosti na adresu ekonom@sosbb.sk. Žiadosť slúži na registráciu len jednej osoby, nie viacerých.

Na základe žiadosti bude Stredoslovenským osvetovým strediskom vyhotovené označenie, ktoré je potrebné vyzdvihnúť si na Informačnom stredisku v Základnej škole v Heľpe, v čase konania festivalu.

Žiadateľ sa svojím podpisom zaväzuje rešpektovať podmienky organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť, resp. odobrať udelenie akreditácie v prípade nedodržania týchto podmienok:

 • akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie
 • pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre
 • pohyb na pódiu a na miestach určených na nástup a odchod účinkujúcich je prísne zakázaný

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

V prípade záujmu o predajné miesto v obci Heľpa počas festivalu, konaktuje prosím Obecný úrad Heľpa – helpa@helpa.sk.

 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • vlastné nealko nápoje v plastových nádobách;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25;
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku amfiteátra(ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby sú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe v časti NA STIAHNUTIE

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov
 • vyvedenie z areálu amfiteátra (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Únikové zóny, cesty, zhromažďovacie priestory:

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Naším cieľom sú zelené riešenia a zásadné zlepšenie výsledkov v rámci životného prostredia

 • asistované triedenie odpadu
 • kompostovateľný riad
 • zber druhotných surovín
 • udržiavanie čistoty areálu
 • bezbariérový areál a zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S

Obec Heľpa – orientačné body (mapka)

ostatné dokumenty na stiahnutie – ČOSKORO

Info

Banskobystrický samosprávny kraj aj v tomto roku podporil kultúru o.i aj vypravením špeciálnych posilových spojov – FestBusov. BBSK tak posilnilo dopravu vo vzťahu k vlajkovým kultúrnym podujatiam, medzi ktoré patrí aj festival Horehronské dni spevu a tanca.
Cestovné poriadky budú priebežne aktualizované na stránke www.bbsk.sk/festbus a rovnako ich nájdete aj vo vyhľadávači spojení.

DOSPELÍ *

12 €

 / DEŇ

ZĽAVNENÁ *

8 €

 / DEŇ

REGIONÁLNA *

10 €

 / DEŇ

RODINNÁ 2+2 *

36 €

 / DEŇ

RODINNÁ 2+1 *

28 €

 / DEŇ

PERMANENTKA **

30 €

 / 3 DNI


*

 • Vstupenka platná jeden deň
  (28./29./30. 06. 24)
 • Program na amfiteátri
 • Vstupenka je neprenosná
 • Zámena za identifikačnú pásku
**

 • Vstupenka platná 3dni pre 1 osobu
  (od 28. do 30. 06. 24)
 • Program na amfiteátri
 • Vstupenka je neprenosná
 • Zámena za identifikačnú pásku


PODMIENKY PREDAJA

Ceny vstupeniek platia rovnako pre predaj online ako aj pri kúpe v pokladni. Vstupenku zakúpenú online je potrebné pri vstupe do amfiteátra zameniť za identifikačnú pásku. Vstupenky je zakázané kopírovať a falšovať. Poškodená vstupenka nie je platná. Zakúpením vstupenky dáva návštevník výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného záznamu zachytávajúceho jeho podobu alebo jeho iný prejav, ktorý bol vyhotovený počas podujatia. Záznam môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom bez časového a teritoriálneho obmedzenia.

V prípade zrušenia alebo zmeny termínu podujatia má držiteľ vstupenky právo na vrátenie ceny vstupenky. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných ako uvedených dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny vstupenky.

Na podujatie je zakázané nosiť zbrane, pyrotechnické predmety a ďalšie predmety zakázané usporiadateľom. 

Vstup pre obyvateľov obce Heľpa

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Heľpa majú nárok na zľavu v zmysle platného cenníka na základe preukázania sa dokladom o trvalom pobyte v obci Heľpa.

Zľavnená – deti vo veku 7 – 15 rokov, dôchodcovia nad 64 rokov

ZŤP vozíčkar – vstup zdarma, doprovod zľava 50%. Vstupenku je možné zakúpiť, len na mieste konania.

Rodinná vstupenka 2+2 – dve dospelé osoby a 2 deti vo veku 7 – 15 rokov

Rodinná vstupenka 2+1 – dve dospelé osoby a 1 dieťa vo veku 7 – 15 rokov

Na festival majú voľný vstup len vopred akreditovaní novinári a fotografi. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku.

Akreditáciu je možné získať zaslaním žiadosti na adresu ekonom@sosbb.sk. Žiadosť slúži na registráciu len jednej osoby, nie viacerých.

Na základe žiadosti bude Stredoslovenským osvetovým strediskom vyhotovené označenie, ktoré je potrebné vyzdvihnúť si na Informačnom stredisku v Základnej škole v Heľpe, v čase konania festivalu.

Žiadateľ sa svojím podpisom zaväzuje rešpektovať podmienky organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť, resp. odobrať udelenie akreditácie v prípade nedodržania týchto podmienok:

 • akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie
 • pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre
 • pohyb na pódiu a na miestach určených na nástup a odchod účinkujúcich je prísne zakázaný

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

V prípade záujmu o predajné miesto v obci Heľpa počas festivalu, konaktuje prosím Obecný úrad Heľpa – helpa@helpa.sk.

 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam a i.);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • vlastné nealko nápoje v plastových nádobách;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25;
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku amfiteátra(ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby sú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe v časti NA STIAHNUTIE

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov
 • vyvedenie z areálu amfiteátra (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok a i.);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Únikové zóny, cesty, zhromažďovacie priestory:

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Naším cieľom sú zelené riešenia a zásadné zlepšenie výsledkov v rámci životného prostredia

 • asistované triedenie odpadu
 • kompostovateľný riad
 • zber druhotných surovín
 • udržiavanie čistoty areálu
 • bezbariérový areál a zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S

Obec Heľpa – orientačné body (mapka)

ostatné dokumenty na stiahnutie – ČOSKORO

#festivalhelpa

PROPAGÁCIA

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Hlavný finančný partner

Partneri

Total Views: 125 125Daily Views: 68

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Hlavný finančný partner

Partneri

Total Views: 125 125Daily Views: 68